Guided tour in Vietnamese: Offener Prozess

Lời mời tham gia triển lãm “Quy trình mở”

Chuyến tham quan có hướng dẫn viên miễn phí bằng tiếng Việt vào 10/4. và 15/5, 14 giờ.

Xin mời tất cả những ai muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống của người lao động hợp đồng ở Đức, phân biệt chủng tộc, NSU (chủ nghĩa quốc gia xã hội bí mật) và phản kháng.

Galerie für Zeitgenössische Kunst

Vui lòng đăng ký chuyến tham quan qua địa chỉ: offener-prozess@gfzk.de.

Free guided tour in Vietnamese on 10.04. and 15.05., both at 2 pm . For all who want to learn more about the life of contract workers and guest workers in Germany, racism, the NSU (National Socialist Underground) and resistance.

Please register for the guided tour via: offener-prozess@gfzk.de.

More information

Loading …